Die 13 Grundprinzipien des Taijiquan
Referent: Shifu Shen Xijing